Piękny domek

Twój idealny dom

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?
Blog

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów musi znaleźć się w większości obiektów użyteczności publicznej, a także w magazynach czy w fabrykach. Instrukcja ta jako podstawowe zabezpieczenie przeciwpożarowe powinna zawierać konkretne elementy.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – co się w niej znajduje?

Zgodnie z rozporządzeniem taka instrukcja musi zawierać przede wszystkim warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania, jak również wynikające z warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem. Jedną z podstawowych kwestii jest także określenie w instrukcji wyposażenia przeciwpożarowego i gaśnic oraz sposobu poddawania ich przeglądom i czynnościom konserwacyjnym. Dalsze elementy są już związane z potencjalnym zaistnieniem pożaru. Instrukcja ma określać więc sposoby postępowania podczas pożaru, warunki i organizację ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania oraz sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Plany obiektów a zabezpieczenie przeciwpożarowe

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać także plany obiektów z określeniem ich usytuowania i z uwzględnieniem terenu przyległego. Na plany muszą zostać naniesione graficzne dane, w szczególności te dotyczące powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku, odległości od obiektów sąsiadujących, parametrów pożarowych występujących substancji palnych, a także przewidzianej liczby osób na każdej kondygnacji czy nawet w poszczególnych pomieszczeniach. Na planie powinien widoczny być też podział na strefy pożarowe ze wskazaniem wyjść ewakuacyjnych i kierunków ewakuacji. Istotne jest także wskazanie miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc, w których znajdują się elementy sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi. Pozostałe elementy znajdujące się na planie to wskazania hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody oraz zaznaczenie dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Kto opracowuje Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Opracowywanie takiego dokumentu należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Oznacza to, że instrukcja taka może być wykonana jedynie przez osoby posiadające ku temu odpowiednie kwalifikacje. Właściciele przedsiębiorstw, fabryk i innych obiektów wskazanych w rozporządzeniu i objętych obowiązkiem posiadania instrukcji muszą więc zlecić to zadanie osobie z odpowiednim doświadczeniem.

- 25 kwietnia, 2018 - 0 Views

Brak Komentarzy

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *